Oferta

Ochrona środowiska Grudziądz

Ewidencja odpadów

- karty ewidencji odpadów
- karty przekazania odpadów
- zbiorcze zestawienie o odpadach

Zobacz więcej

Gospodarka odpadami

- pozwolenia na wytwarzanie odpadów
- zezwolenia na przetwarzanie odpadów (odzysk, recykling, unieszkodliwianie)
- zezwolenia na zbieranie odpadów
- zezwolenia na transport odpadów
- rejestr działalności regulowanej

Zobacz więcej

Opłaty środowiskowe

- wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrzaspalanie paliw w silnikach spalinowych użytkowanych na potrzeby prowadzonej działalności (np.: użytkowanie samochodów, maszyn roboczych, pojazdów szynowych, ciągników rolniczych, wózków widłowych), spalanie energetyczne (np.: kotłownie, agregaty prądotwórcze)
- przeładunek paliw (np.: stacje paliw za napełnianie zbiorników pojazdów) źródła technologiczne (np.: spawanie, lakierowanie samochodów, chów lub hodowla zwierząt itp.)
- wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi ścieki bytowe, komunalne, przemysłowe, wody chłodnicze i zasolone odprowadzane bezpośrednio do wód lub do ziemi - wody opadowe lub roztopowe, pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni (ujęte w systemy kanalizacyjne, z wyjątkiem kanalizacji ogólnospławnej) wody wykorzystane na potrzeby chowu lub hodowli ryb

Zobacz więcej

Outsourcing środowiskowy

- oszczędność firm wynikająca z braku potrzeby tworzenia stanowisk pracy, komórek, działów zajmujących się ochroną środowiska
- kompleksowa obsługa przez specjalistów ochrony środowiska
- doradztwo w zakresie doboru firm i specjalistów w zakresie wykonywania inwestycji środowiskowych
- bieżąca kontrola przepisów prawa za zakresu szeroko pojętej ochrony środowiska
- doradztwo podczas przetargów na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
- szkolenia z zakresu prowadzenia ewidencji odpadów, sprawozdawczości
- udział w kontrolach organów Inspekcji Ochrony Środowiska
- sprawdzanie umów z kontrahentami w świetle przepisów ochrony środowiska
- monitoring w zakładzie

Zobacz więcej

Sprawozdawczość środowiskowa

- opłaty za korzystanie ze środowiska (wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, pobór wód, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, składowanie odpadów)
- zbiorcze zestawienie o odpadach
- OPAK 1, OPAK 2, OPAK 3
- KOBIZE
- OŚ-OP1
- GUS
- sprawozdania z zakresu ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
- sprawozdania z zakresu ustawy o bateriach i akumulatorach
- sprawozdania podmiotu odbierającego odpady komunalne

Zobacz więcej

Pozwolenia wodnoprawne

- pobór wód podziemnych lub powierzchniowych
- odprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi
- odprowadzanie ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych
- wykonanie urządzeń wodnych np. stawów, studni, pomostów, kąpielisk

Zobacz więcej

Pozwolenia zintegrowane

- zgodnie z Dyrektywą w sprawie zintegrowanego zapobiegania i ograniczania (kontroli) zanieczyszczeń

Zobacz więcej

Oceny oddziaływania na środowisko

- karty informacyjne przedsięwzięcia
- raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

Zobacz więcej

Emisje do powietrza

- pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
- zgłoszenia instalacji niewymagających uzyskania
- pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza

Zobacz więcej

Ochrona przyrody

- inwentaryzacje drzew i krzewów
- projektowanie i planowanie kompensacji przyrodniczej w tym nasadzeń zastępczych
- inne inwentaryzacje przyrodnicze
- projekty rekultywacji
- zdjęcia fitosocjologiczne

Zobacz więcej

Szkolenia i edukacja ekologiczna

- prezentacje,wykłady w zakresie ekologii, ochrony środowiska, odnawialnych źródeł energii, segregacji odpadów
- przygotowanie branżowców do właściwej organizacji systemu zbiórki odpadów komunalnych
- szkolenia w zakresie ewidencji odpadów
- szkolenia w zakresie przepisów ochrony środowiska, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy o odpadach, prawa wodnego opracowanie ulotek i materiałów edukacyjnych

Platforma i aplikacje mobilne ODPADY

- oprogramowanie do kompleksowej obsługi procesów
- występujących w gospodarce odpadami
- inwentaryzacja pojemników na bazie pozycjonowania GPS przy użyciu aplikacji mobilnych
- gospodarka kontenerami z wykorzystaniem urządzeń pracujących na bazie systemów Android
- tworzenie harmonogramów i przekazywanie informacji o terminach wywozu odpadów użytkownikom urządzeń mobilnych

Audyt środowiskowy

- sprawdzenie przestrzegania przepisów ochrony środowiska
- weryfikacja posiadanych pozwoleń, zezwoleń, wpisów
- weryfikacja ewidencji odpadów, sprawozdań, zestawień, raportów
- weryfikacja umów z kontrahentami w zakresie przepisów ochrony środowiska
- opracowanie raportu z audytu
- prezentacja możliwych rozwiązań

Zobacz więcej

EKODORADCA czeka na Ciebie!