Gospodarka odpadami – BDO Baza Danych o Odpadach – zezwolenia odpady

Ekodoradca.net Grudziądz to firma o ugruntowanej pozycji rynkowej oferująca szeroki zakres usług związanych z doradztwem środowiskowym, jak i pomocą w pozyskiwaniu wszelkiego rodzaju pozwoleń i decyzji. Specjalizujemy się również w dokumentacjach dotyczących gospodarki odpadami, jak i tworzenia sprawozdań zbiorczych na ich temat. Propagowanie zrównoważonego rozwoju oraz dbałość o środowisko naturalne to cele naszej firmy.

Gospodarka odpadami

Gospodarka odpadami jest szeregiem procesów polegających na zbieraniu, przetwarzaniu  i utylizowaniu odpadów, jak i prowadzeniem kontroli nad tymi czynnościami. Obecna cywilizacja musi zmierzyć się z ogromem odpadów, jakie są wytwarzane każdego dnia. Bez odpowiedniego gospodarowania tymi zasobami może dojść do negatywnego w skutkach skażenia środowiska ekologicznego mającego bezpośredni wpływ na florę i faunę. Ucierpi na tym również sam człowiek.

Obowiązujące prawo reguluje, w jaki sposób będzie prowadzona gospodarka odpadami zarówno wytwarzanymi w prywatnych domostwach, ale również w dużych organizacjach przemysłowych oraz instytucjach. Wszelkie działania ograniczają więc rozporządzenia i ustawy. Zgodnie z nimi należy pozyskać odpowiednie pozwolenia, w zależności od zakresu działania na wytwarzanie odpadów, na ich przetwarzanie, odzysk, unieszkodliwianie i recykling, na zbieranie odpadów oraz ich transport. Kolejnym istotnym punktem oprócz pozyskania zezwoleń i pozwoleń jest uzyskanie wpisu do Rejestru Działalności Regulowanej, na podstawie którego przedsiębiorca ma prawo do prowadzenia działalności w obszarze odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy.

Zgodnie z obowiązującym prawem wpis do wspomnianego rejestru otrzymuje się po złożeniu poprawnie złożonego wniosku wraz z załącznikami, pośród których należy wymienić w zależności od charakteru działań dowód uiszczenia opłaty skarbowej oraz oświadczenie o spełnianiu warunków do prowadzenia działalności w obranym charakterze. Zorganizowanie wszystkich spraw urzędowych i formalnych zgodnie z prawem to warunek konieczny, by zostać dopuszczonym do legalnego prowadzenia wyżej wymienionych czynności. Pozyskiwanie zezwoleń wymaga zatem od przyszłego przedsiębiorcy znajomości przepisów oraz biegłości w dokumentacji związanej z gospodarką odpadami.

Mimo wszystko nie każdy jest w stanie samodzielnie przygotować i poprawnie wypełnić dokumenty, które ze względu na charakter ekologiczny wiążą się z różnymi restrykcjami, często niezrozumiałymi ze względu na żargon prawny. Dlatego warto skorzystać z pomocy naszych profesjonalistów w zakresie ochrony środowiska. Firma Ekodoradca.net Grudziądz pomoże przygotować wszystkie niezbędne wnioski, zadba o ich poprawne uzupełnienie, a także dopilnuje spraw urzędowych związanych z pozyskiwaniem określonych przez Klienta pozwoleń.

Obecnie obsługujemy firmy z Grudziądza, powiatu grudziądzkiego, ale również z Torunia, Bydgoszczy, Olsztyna, Kwidzyna, Świecia oraz Chełmna. Pragniemy jednak wspierać swoim fachem przedsiębiorstwa z całego kraju. Gwarantujemy indywidualne podejście do każdej sprawy oraz rzetelną obsługę wszystkich naszych Klientów. Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu w zakresie Gospodarki Odpadami uzyskają Państwo każde pożądane zezwolenie.

Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami

Baza Danych o Odpadach

24 stycznia 2018 roku ruszyła dawno zapowiadana internetowa Baza Danych o Odpadach (DBO bdo.mos.gov.pl). Zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21 i z 2017 r. poz. 2422) wyszczególnione przedsiębiorstwa zobowiązane są wpisania się do rejestru w terminie 6 miesięcy od dnia jego założenia. Specjalnością naszej firmy jest sporządzanie wniosków zarówno do wpisu do rejestru jak i wniosków aktualizacyjnych na potrzeby BDO.

Baza Danych o Odpadach docelowo ma umożliwiać przedsiębiorcom proste, wygodne i szybkie składanie rocznych sprawozdań on-line. Zgodnie z art. 73 ustawy o odpadach, wniosek o wpis do rejestru winny złożyć m.in. następujące podmioty:

  • Firmy zajmujące się wprowadzaniem/eksportem opakowań (zgodnie z ustawą z 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi);
  • Firmy zajmujące się wprowadzaniem, eksportem, wewnątrzwspólnotową dostawą produktów w opakowaniach (zgodnie z ustawą z 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi);
  • Firmy wprowadzające pojazdy (zgodnie z ustawą z 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji);
  • Firmy wprowadzające sprzęt elektroniczny i elektryczny (zgodnie z ustawą z 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym);
  • Firmy wprowadzające baterie bądź akumulatory (zgodnie z ustawą z 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach);
  • Firmy wprowadzające produkty wyszczególnione w ustawie z 11 maja 2011 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej;
  • Firmy zajmujące się wydobyciem odpadów ze składowiska lub zwałowiska odpadów (zgodnie z indywidualną decyzją);
  • Firmy zajmujące się gospodarowaniem odpadami (za wyjątkiem zbierania i przetwarzania odpadów komunalnych).

Zgodnie z wspomnianą już ustawą o odpadach oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej wpis do BDO wiąże się z koniecznością uiszczenia następujących należności:

  • Opłaty rejestrowej: 100 zł dla mikroprzedsiębiorców oraz 300 zł dla pozostałych przedsiębiorców;
  • Opłaty rocznej: 100 zł dla mikroprzedsiębiorców oraz 300 zł dla pozostałych przedsiębiorców.

W ciągu najbliższych 6 miesięcy Baza Danych o Odpadach powiększy się o dane co najmniej kilkudziesięciu tysięcy firm działających na terenie Polski. Informacje w niej zawarte będą uwzględniać ważne z punktu widzenia ministra środowiska, a także Inspekcji Ochrony Środowiska informacje jak: osiągane poziomy zbierania, odzysku, recyklingu, szczegółowe dane firmy, wprowadzanie do obiegu produktów w opakowaniach, opon, olejów, zużytego sprzętu elektronicznego, baterii i akumulatorów.