Ewidencja odpadów

Ekodoradca.net Grudziądz to firma o ugruntowanej pozycji rynkowej oferująca szeroki zakres usług związanych z doradztwem środowiskowym, jak i pomocą w pozyskiwaniu wszelkiego rodzaju zezwoleń i decyzji. Specjalizujemy się również w dokumentacjach dotyczących gospodarki odpadami, jak i tworzenia sprawozdań zbiorczych na ich temat. Propagowanie zrównoważonego rozwoju oraz dbałość o środowisko naturalne to cele naszej firmy.

Ewidencja odpadów

Ewidencja odpadów opisana jest w ustawie o odpadach. Prawo stanowi, że posiadacz odpadów jest obowiązany do prowadzenia na bieżąco ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów.

Przepisy określają też, kto jest posiadaczem odpadów. Jest nim wytwórca odpadów lub osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, będąca w posiadaniu odpadów. Zakłada się, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości.

Wytwórcą odpadów jest zaś każdy, którego działalność lub bytowanie powoduje powstanie odpadów (pierwotny wytwórca odpadów), każdy, kto przeprowadza wstępną obróbkę, mieszanie lub inne działania, powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów. Wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej. Już same definicje posiadacza i wytwórcy odpadów pokazują, że ewidencja odpadów w Grudziądzu i całej Polsce jest dość skomplikowanym zagadnieniem.

W ustawie o odpadach opisano też, kogo obowiązek ewidencji nie dotyczy. I tak wytwórcy odpadów komunalnych i odpadów w postaci pojazdów wycofanych z eksploatacji, jeżeli pojazdy te zostały przekazane do przedsiębiorcy prowadzącego nie muszą prowadzić ewidencji. Nie muszą też tego robić osoby fizyczne i jednostki organizacyjne, niebędące przedsiębiorcami, które wykorzystują odpady na własne potrzeby. Z ewidencji odpadów w Grudziądzu, jak i pozostałych polskich miastach, zwolnione są podmioty, o których mowa w art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku (Dz. U. Z 2016 r. poz. 187). Obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów nie dotyczy także rodzajów odpadów lub ilości odpadów określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 314).

Za brak prowadzenia ewidencji odpadów przepisy przewidują sankcje. I tak, kto wbrew obowiązkowi nie sporządza i nie przekazuje zbiorczych zestawień danych o odpadach marszałkowi województwa lub wykonuje ten obowiązek nieterminowo lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym, podlega karze grzywny (dotyczy sprawozdań za 2015 rok i kolejnych).
Do złożonych zbiorczych zestawień danych stosuje się przepisy dotychczasowe, czyli administracyjną karę pieniężną w wysokości 500 zł którą, w drodze decyzji, wymierza wojewódzki inspektor ochrony środowiska.  

Ewidencja odpadów
Ewidencja odpadów

Jak widać z powyższego, ewidencja odpadów w Grudziądzu, powiecie grudziądzkim, Toruniu, Bydgoszczy, Olsztynie, Chełmnie, Świeciu, Kwidzynie, czy w pozostałych miejscowościach Polski jest sprawą złożoną. Teoretycznie, nawet mała firma, która wykorzystuje na co dzień drukarki, wytwarza odpady w postaci zużytych tonerów. Ekodoradca.net Grudziądz pozwoli Państwu odnaleźć się w gąszczu przepisów i właściwie przegotować stosowne dokumenty.