Ewidencja odpadów i sprawozdawczość

EWIDENCJA ODPADÓW I SPRAWOZDAWCZOŚĆ GRUDZIĄDZ

Obowiązki posiadacza odpadów

Zgodnie z art. 66 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach posiadacz odpadów
jest obowiązany do prowadzenia na bieżąco ich ilościowej i jakościowej ewidencji zgodnie
z katalogiem odpadów.

Posiadacz odpadów

Rozumie się przez to wytwórcę odpadów lub osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej będące w posiadaniu odpadów.

Dokumenty stosowane na potrzeby ewidencji

 • karta przekazania odpadów,
 • karta ewidencji odpadów,
 • karta ewidencji odpadów niebezpiecznych,
 • karta ewidencji komunalnych osadów ściekowych,
 • karta ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 • karta ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Uproszczona ewidencja odpadów

Uproszczoną ewidencję odpadów z zastosowaniem jedynie karty przekazania odpadów mogą prowadzić podmioty, które:

 • wytwarzają odpady niebezpieczne w ilości do 100 kilogramów rocznie,
 • wytwarzają odpady inne niż niebezpieczne, niebędące odpadami komunalnymi,
  w ilości do 5 ton rocznie,
 • transportujący odpady wykonujący wyłącznie usługę transportu odpadów.

Obowiązek prowadzenia ewidencji nie dotyczy

 • wytwórców odpadów komunalnych oraz odpadów w postaci pojazdów wycofanych
  z eksploatacji, jeżeli pojazdy te zostały przekazane do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów,
 • osób fizycznych i jednostek organizacyjnych niebędących przedsiębiorcami, które wykorzystują odpady na potrzeby własne,
 • rodzajów odpadów lub ilości odpadów określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie ilości i rodzajów odpadów dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji (m in. odpadowa masa roślinna, odpadowy toner drukarski, szmaty, ścierki, gruz ceglany, gleba, ziemia).

Zbiorcze zestawienie danych

Posiadacz odpadów prowadzący ewidencję odpadów jest obowiązany sporządzić
na formularzu zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku
i unieszkodliwiania tych odpadów, które winien przekazać marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania, zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów w terminie do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy.

Konsekwencje braku ewidencji i sprawozdań

Kto wbrew obowiązkowi nie prowadzi ewidencji odpadów albo prowadzi tę ewidencję
w sposób nieterminowy lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym, podlega karze grzywny. Kto, wbrew obowiązkowi nie składa sprawozdania, podlega karze grzywny.

Przedsiębiorca może w każdej chwili złożyć zaległe sprawozdania o odpadach
i gospodarowaniu odpadami za lata 2012-2014, ponieważ w przypadku kontroli za brak sprawozdań o odpadach może zostać nałożona kara w wysokości 500,00 zł za każde niezłożone sprawozdanie. Organ administrujący może kontrolować przedsiębiorcę do 5 lat wstecz.

Ewidencja odpadów i sprawozdawczość
Ewidencja odpadów i sprawozdawczość

Uwaga! Zarówno ewidencja odpadów jak i obowiązek sporządzania sprawozdań przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, za który sprawozdanie należało sporządzić.