Opłaty za korzystanie ze środowiska

Opłaty za korzystanie ze środowiska Grudziądz

Obowiązki podmiotów korzystających ze środowiska

Od 1998 r. podmiot korzystający ze środowiska ustala we własnym zakresie wysokość należnej opłaty i wnosi ją na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego.

Podmiot korzystający ze środowiska

Zgodnie z Prawem Ochrony Środowiska, podmiotem korzystającym ze środowiska jest:

a) przedsiębiorca w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, a także osoby prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu
lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,

b) jednostka organizacyjna niebędącą przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (np.: urzędy, gminne zakłady gospodarki komunalnej, szkoły, stowarzyszenia, fundacje itp.)

c) osoba fizyczna niebędącą podmiotem, o którym mowa w lit. a, korzystającą
ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia

Małe firmy również

Opłata za korzystanie ze środowiska dotyczy również małych i średnich zakładów,
przedsiębiorstw. Warsztatów produkcyjnych i naprawczych, warsztatów rzemieślniczych, stacji obsługowych, stacji paliw itp., które pomijały do tej pory obowiązki wynikające z opłat za korzystanie ze środowiska, a także obiektów służby zdrowia, szkół, rolnictwa.

Co podlega obowiązkom sprawozdawczym i opłatom?

Podmioty korzystające ze środowiska są obowiązane do ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska, czyli za:

 • wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza:
 • spalanie paliw w silnikach spalinowych użytkowanych na potrzeby prowadzonej działalności (np.: użytkowanie samochodów, maszyn roboczych, pojazdów szynowych, ciągników rolniczych, wózków widłowych),
 • spalanie energetyczne (np.: kotłownie, agregaty prądotwórcze),
 • przeładunek paliw (np.: stacje paliw za napełnianie zbiorników pojazdów),
 • źródła technologiczne (np.: spawanie, lakierowanie samochodów, chów
  lub hodowla zwierząt itp.);
 • wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi:
 • ścieki bytowe, komunalne, przemysłowe, wody chłodnicze i zasolone odprowadzane bezpośrednio do wód lub do ziemi,
 • wody opadowe lub roztopowe, pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych
  o trwałej nawierzchni (ujęte w systemy kanalizacyjne, z wyjątkiem kanalizacji ogólnospławnej),
 • wody wykorzystane na potrzeby chowu lub hodowli ryb;
 • pobór wód powierzchniowych lub podziemnych (z własnego ujęcia);
 • składowanie odpadów (np.: zarządzający składowiskami odpadów, magazynujący odpady bez stosownych pozwoleń)

Zakres obowiązków

Podmioty korzystające ze środowiska ustalają we własnym zakresie wysokość należnych opłat za okres, w którym korzystanie ze środowiska miało miejsce. Opłaty za dany rok kalendarzowy wnosi się na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego do dnia 31 marca następnego roku. Ponadto przedkłada wykaz zawierający informacje i dane
o zakresie korzystania ze środowiska i wysokości należnych opłat właściwemu ze względu
na miejsce korzystania ze środowiska marszałkowi województwa

Opłaty za korzystanie ze środowiska
Opłaty za korzystanie ze środowiska

Opłaty za zaległe okresy t.j. od II półrocza 2008 r. do II półrocza 2012 r. należy naliczać w cyklach półrocznych.

Konsekwencje braku opłat za korzystanie ze środowiska

 • zwyżki opłat za „powietrze”, „wodę” i „ścieki” z tytułu braku odpowiednich pozwoleń w wysokości 500 % należnej opłaty,
 • podwyższone opłaty za „odpady”, zarówno za składowanie jak i magazynowanie
  bez odpowiednich decyzji, składowanie w miejscach na ten cel nie przeznaczonych oraz pozbycie się odpadów niezgodne z przepisami prawa – naliczane za każdą dobę składowania (magazynowania),
 • odsetki z tytułu zaległości we wnoszeniu opłat.

Uwaga! Obowiązek uiszczenia opłaty i złożenia wykazów za korzystanie ze środowiska przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku, w którym upłynął termin wniesienia opłaty. Do opłat wnoszonych po ustawowym terminie należy samodzielnie doliczyć odsetki, w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.